„Byłoby” czy „było by” – która wersja jest poprawna?

ciekawostki "Byłoby" czy "było by" - która wersja jest poprawna?

Wielokrotnie możesz dostrzec jak Ty lub osoba z Twojego otoczenia podczas pisania ma chwilę zawahania i zastanawia się nad tym, czy dane słowa mają być zapisane razem lub osobno. Zasady polskiej ortografii są nieubłagane, a pikanterii dodaje fakt, że oba wyrazy mają możliwość swobodnego funkcjonowania osobno. Jedyna trudność nie skrywa się wyłącznie w pisowni „nie” z innymi wyrazami, ale okazuje się, że to często „by” sprawia bardzo wiele trudności. Naturalnie, zanim wypowiemy słowo z cząstką „by” robimy krótką przerwę, dlatego czy należy zastosować ją w przerwie.

Powinno być „byłoby” czy „było by”?

Nie istnieje żaden wyjątek od pisania „byłoby”. Dopuszczalne jest tylko pisanie łączne. Byłoby zaliczane jest do osobowej formy czasownika, a tę kwestię bardzo precyzyjnie regulują zasady polskiej ortografii. Należy przypomnieć, że cząstkę „by” należy zawsze pisać razem z osobowymi formami czasownika. Od tej reguły nie ma wyjątków i napisanie „było by” jest traktowane jako błąd.

Dlaczego wyrazy z cząstką -by sprawiają trudność?

Trudność w pisaniu wyrazów z cząstką -by wynika z problematycznego odróżniania w mowie różnicy pomiędzy zapisem łącznym i rozdzielnym. Problem jest potęgowany przez malejącą ilość czytanych książek i stwarzania okazji do podświadomego wyłapywania poprawnych zapisów. Równolegle korzystanie z Internetu sprawia, że jesteśmy narażeni na wprowadzanie do naszego umysłu nie zawsze poprawnych językowo zapisów. Zatem warto analizować i rozwiewać kiełkujące w głowie wątpliwości odnośnie przestrzegania zasad ortografii. Zasad ortografii należy szukać w miejscach, które bazują na przejrzystych źródłach i oferują wyłącznie sprawdzone i potwierdzone informacje.

Kiedy pisać cząstkę -by łącznie z innymi wyrazami?

Dla poszerzenia przedstawionych informacji, dodatkowo wskazujemy z jakimi wyrazami należy cząstkę -by pisać łącznie. Wśród nich znajdują się osobowe formy czasowników, np.: napisałby, zrobiłaby, powiedziałaby. Jednocześnie cząstkę -by należy pisać łącznie z partykułami, np.: czyżby, niechby, analiby, gdzieżby. Cząstkę -by należy dodawać także do konstrukcji wyrazów porównawczych, np.: jakby, jakoby. Dodatkowo -by piszemy łącznie z konstrukcjami bezosobowymi, np. miałoby, byłoby, robiłoby. Ponadto cząstkę -by piszemy łącznie ze spójnikami, np. aleby, byleby, choćby, jeśliby.

Kiedy pisać cząstkę -by rozłącznie z innymi wyrazami?

Jednocześnie ten artykuł jest świetną okazją do wyjaśnienia, kiedy cząstkę -by należy pisać rozłącznie z innymi wyrazami. W tej grupie znajdują się bezokoliczniki, np. mieć by, pisać by, gotować by. Dotyczy to także nieosobowych form czasowników z końcówkami -no, -to, np. myto by, ugotowano by, a także z wyrazami, które pełnią funkcję czasowników, np. można by, wolno by. Rozłącznie należy pisać także z zaimkami osobowymi, np. jemu by, on by. W tej grupie znajdują się także zaimki pytające i względne, np. dlaczego by, kiedy by.